Klachtenprocedure

Wij zijn ons bewust van de bijzondere positie die we hebben. Immers, u vertrouwt uw kind aan onze zorg toe. Wij vinden het dan ook van groot belang dat u uw kind met een gerust hart aan de zorg van onze medewerkers kunt overlaten. Desondanks kunnen zich situaties voordoen die leiden tot zorg of ontevredenheid waarover u een klacht over zou willen uiten.

Aandachtspunten bij klachten

  1. Geen klachten of irritatie bespreken in het bijzijn van de kinderen;
  2. Geen boosheid of irritatie uiten in het bijzijn van de kinderen;
  3. De oudercommissie is geen klachtencommissie;
  4. Maak een afspraak met de direct betrokken persoon om wie de klacht gaat;
  5. Wees respectvol naar elkaar.

Stappenplan bij klachten

  • A. Bij klachten over het beleid wendt men zich tot de directie;
  • B. Bij klachten over een leidster of kind wendt men zich tot de betreffende leidster;
  • C. Bij klachten over een andere ouder wendt men zich tot de desbetreffende ouder.


Interne en externe procedure

In geval van B en C geldt dat als partijen er gezamenlijk niet uitkomen men zich wendt tot de directie om alsnog tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen, voorzover er van een oplossing gesproken kan worden.

Indien het een verschil van mening en/of inzicht betreft zullen partijen zich erbij neerleggen.

In geval er geen overeenstemming bereikt wordt, kan men zich wenden tot de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) waarbij Kindercentrum Kind in Beeld BV is aangesloten (conform de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector). De SKK is voor vragen tijdens kantooruren bereikbaar op een algemeen informatienummer 0900-0400034. Tevens bereikbaar via e-mail: info@klachtkinderopvang.nl. Deze klachtencommissie hanteert een eigen klachtenreglement en bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Nadere informatie is te verkrijgen via www.klachtencommissiekinderopvang.nl

Geschillenregeling

Conform artikel 16 van de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang, Borderwijklaan 46; Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl) Nadere informatie hieromtrent treft u aan in onze Algemene Leveringsvoorwaarden die u bij het contract heeft ontvangen of die u kunt nalezen op onze website. Na een jaar zijn beide klachtenprocedures en het recente jaarverslag van de externe klachtencommissie op te vragen bij de leidinggevende.